Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Statut

Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ZADANIA CECHU
 3. CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 4. ORGANY CECHU
 5. SEKCJE TERENOWE
 6. KOMISJE ZARZĄDU CECHU
 7. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU
 8. BIURO CECHU
 9. REPREZENTACJA CECHU
 10. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
 11. LIKWIDACJA CECHU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Cech jest społeczno-zawodową, samorządową organizacją   rzemiosła, oraz organizacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami) oraz o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 póz. 235 ze zmianami) zrzeszającą na zasadach dobrowolności osoby wykonujące rzemiosło kominiarskie.
 2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego (Dz. U.  Nr 100 poz. 1080).
 3. Cech posiada osobowość prawną, może posiadać majątek i zaciągać zobowiązania.
 4. Cech działa na podstawie Ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 979 z 2002 roku) z późniejszymi zmianami zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju . 

§ 3 

 1. Cech nosi nazwę: Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Tarnów.

§ 4

Cech jest dobrowolnym członkiem Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

II. ZADANIA CECHU

§ 5

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków Cechu działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, wycho­wawczej oraz gospodarczej w miarę potrzeb środowiska, a także reprezento­wania interesów członków wobec władz organów administracji państwowej i sądów.
 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:

1) utrwalanie więzi środowiskowych zgodnie z zasadami etyki i postawą god­ności zawodowej,

2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wy­konywania zawodu,

3)  reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji oraz organizacji gospodarczych i społecznych,

4)  badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych,

5) udzielanie członkom pomocy w formie porad i informacji, wystąpień i inter­wencji,

6)  udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków Cechu,

7) rozpatrywanie skarg na działalność członków,

8) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowania konkur­sów, wystaw, pokazów oraz muzeów rzemiosła,

9) współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, pro­jektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,

10) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,

11) propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

12) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia teoretycznego uczniów szkolonych przez członków Cechu,

13) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarnych i epidemiologicznych,

14) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu, a także dla ich rodzin,

15) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organizacji kolegialnych, w któ­rych udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których udział bierze rze­miosło,

16) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wy­konywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

17) prowadzenie działalności w zakresie zaopatrywania członków Cechu w niezbędne narzędzia pracy i druki techniczne,

18) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu w zakresie spraw dotyczących działalności usługowej,

19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych w tym zakresie,

20) wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach i przedsiębiorstwach zrzeszonych w cechu,

21) strzeżenie godności, honoru, koleżeństwa członków Cechu.

III. CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Przynależność do Cechu jest dobrowolna z zastrzeżeniem pkt. 6.
 2. Członkami Cechu mogą być osoby prowadzące zakład rzemieślniczy na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle z dnia 22.03.1989 roku z późniejszymi zmianami.
 3. Osoby fizyczne – przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku prawo działalności gospodarczej, spółki jawne, cywilne oraz spółki z o.o. jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony nie krótszy niż 3 lata.
 4. Przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników.
 5. Inne osoby fizyczne jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle z dnia 22.03.1989 roku z późniejszymi zmianami jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony nie krótszy niż 3 lata.
 6. Osoby wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawie o rzemiośle z dnia 22.03.1989 roku z późniejszymi zmianami zatrudniający pracowników młodocianych w celu nauki zawodu w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo w Cechu o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej.
 7. Członkiem Cechu w szczególnych przypadkach może być pracownik danego zakładu o znacznym stażu zawodowym i jest równocześnie zaangażowany w działalność społeczną.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie pisemnej deklaracji.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania na członków Cechu jest Zarząd Cechu.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia na członka powinna być podjęta najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

§ 8

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawia­domienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu Cechu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków – w ciągu 14 dni od daty doręczenia powiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

 1. Członkowie mają prawo:

1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 niniejszego statutu,

2) wybierania i bycia wybieranym do organów Cechu,

3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu,

4) wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,

5) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych mu zarzutów i skarg oraz udzielaniu wyjaśnień w przedmiotowej sprawie,

6) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu Cechu, w protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonywania zaleceń i podjętych uchwał,

7) uzyskiwania od organów Cechu – na walnych zgromadzeniach – informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

 1. Nie ma prawa wyborczego członek Cechu, który:

1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu po­wszechnego,

2) został pozbawiony prawa wyborczego prawomocnym orzeczeniem sądu Cechowego,

3) zalega z opłacaniem składek powyżej trzech miesięcy. 

§ 10

Członkowie Cechu zobowiązani są:

 1. Przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasa­dy współżycia społecznego.
 2. Stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organizacji rzemieślniczych i ustawy o rzemiośle.
 3. Regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości.
 4. Poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej, warunków BHP i rzetelnego świadczenia usług.
 5. Podnosić jakość świadczonych usług oraz kulturę obsługi klientów.
 6. Rzetelnie i terminowo wykonywać zlecane przez klientów prace, a w razie interwencji lub reklamacji – w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.
 7. Dbać o wysoki poziom swojej wiedzy zawodowej, systematycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

§ 11

Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Zarząd Cechu o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu. 

§ 12

Członkostwo w Cechu  ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia członka.
 2. Wykreślenia przez Zarząd Cechu.
 3. Wykluczenia.
 4. Śmierci.

§ 13

 1. Członek Cechu może wystąpić z niego za uprzednim wypowiedzeniem członko­stwa. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej z uzasadnieniem.
 2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3 miesięcznego okresu – od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14

Wykreślenie członka z Cechu następuje z dniem utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

§ 15

Uchwałę o wykreśleniu członka z rejestru Cechu podejmuje Zarząd Cechu.

§ 16

 1. O wykreśleniu członka, Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasad­nienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. l staje się skuteczna z datą doręcze­nia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany poda­nego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 58 statutu.
 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się, powinien być on powiadomiony przez Zarząd pod wskaza­nym przez siebie w odwołaniu adresem, w sposób określony w § 24 ust. l sta­tutu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia ~ zainteresowany zachowuje ciągłość człon­kostwa Cechu.

§ 17

 1. Wysokość składki Cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając finan­sowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Pol­skiego. O wysokości składki Cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskaza­niem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
 2. Nieregulowanie w ciągu trzechmiesięcy składki, powoduje skreślenie z ewiden­cji członków Cechu.

§ 18

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

– „honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,

– „honorowego członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 20 lat były człon­kami Cechu, a z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały pro­wadzenia działalności rzemieślniczej.

 1. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgro­madzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom Cechu.

IV. ORGANY CECHU

§ 19

 1. Organami Cechu są:

A – Walne Zgromadzenie członków Cechu

B – Zarząd Cechu

C – Komisja Rewizyjna Cechu

D – Sąd Cechowy

 1. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. l lit B, C, D.
 2. Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych Cechu ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie zgod­nie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środo­wiska rzemieślniczego.
 3. Wybory starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. l dokony­wane są w głosowaniu tajnym o ile walne zgromadzenie nie podejmie uchwały o głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Od­wołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym o ile walne zgromadzenie nie podejmie uchwały o głosowaniu jawnym.
 4. Uchwały, z wyjątkiem § 59 statutu, są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 5. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadze­nia, członkowie otrzymują zwrot kosztów podróży i diety według zasad ustalo­nych przez Zarząd Cechu, a wynikających z przepisów ogólnych.

 6. Walne Zgromadzenie członków Cechu.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1) Uchwalanie statutu i jego zmian.

2) Wybór i odwoływanie starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu,  przewodniczących i członków komisji rewizyjnej i sądu Cechowego oraz zastępców członków.

3) Ustalanie wysokości składek Cechowych, opłat za świadczenia Cechu, dobrowolnych świadczeń rzemieślników.

4) Uchwalanie planów i programów działania Cechu, rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu.

5) Rozpatrywanie sprawozdań Cechu – Zarządu i komisji rewizyjnej. Zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu.

6) Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.

7) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich na wniosek większości członków.

8) Upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową oraz koordynowanie założeń finansowych.

9) Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz pracy pozostałych komisji.

10) Nadawania godności członka honorowego Cechu.

11) Rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu.

12) Wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu rzemiosła itp.

13) Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie  przewidzianym w statucie. 

§ 22

Odwoływanie członka Zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu Cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w tajnym głosowaniu, o ile walne zgromadzenie nie podejmie uchwały o głosowaniu jawnym.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadze­nie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu – starszy Cechu lub jego zastępca -podstarszy Cechu.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1) komisji rewizyjnej

2) Izby Rzemieślniczej

3) na żądanie ¼ ogólnej liczby  członków Cechu

 1. Żądanie zwołania Walnego  Zgromadzenia powinno być  złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6-ciu tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi – Walne Zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna Cechu lub komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków Cechu.

§ 24

 1. O czasie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Cechu i Izbę Rzemieślniczą 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia listem poleconym. Na wniosek członka Cechu zawiadomienie może być przesłane: listem zwykłym, e-mailem lub telefonicznie.W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu, odpowiednie do porządku obrad – następujących materiałów:

1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły

2) sprawozdania Zarządu Cechu

3) projektów podstawowych uchwał

4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia członków Cechu.

 1. Członkom Cechu, którzy zalegają z uiszczeniem składek Cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu – przypomnieć, że w wypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni praw wyborczych do organów Cechowych.

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie otwiera starszy Cechu, a w razie jego nieobecności podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia te osoby, które nie stosują się do Zarządzeń porządkowych, regulaminu porządkowego Walnego Zgromadzenia.
 3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 24 statutu – jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu – wynosi, co najmniej 1/2 części członków Cechu.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie z uwagi braku wymaganej ilości członków, to w drugim terminie w tym samym dniu bez względu na ilość obecnych członków Walne Zgromadzenie jest prawomocne.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być podjęta sprawa zmiany statutu Cechu.
 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 27

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
 3. Zarząd Cechu. 

§ 28

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 29

 1. Zarząd Cechu składa się z 6 osób, w tym: – ze Starszego Cechu (Prezesa Zarządu Głównego), 2 podstarszych (wiceprezesów Zarządu Głównego) sekretarza, skarbnika, członka Zarządu – wiceprezesa zarządu Głównego.

Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie:

Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.

Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.

 1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu – wybiera a zarazem powierza pełnie­nie pozostałym członkom funkcji wyszczególnionych w ust. l.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
 3. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje członkom Cechu.
 4. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać, co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu.
 5. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu Cechu, którym nie udzielono abso­lutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 26 ust. 4 statutu.

§ 30

W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego Cechu – do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go podstarszy Cechu.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalno­ści Cechu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji państwowej i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych.
 2. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21.
 3. Zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgroma­dzenia.
 4. Powoływanie komisji spośród członków Cechu ma okres kadencji Zarządu.
 5. Realizowanie ustalonych zasad współdziałania z jednostkami nadrzędnymi.
 6. Zatrudnianie i zwalnianie dyrektora biura Cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac.
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie usług świadczonych przez członków Cechu.
 8. Ustalanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników najemnych Cechu
 9. Przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu.
 10. Desygnowanie na członka zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach osoby wybranej przez walne zgromadzenie.
 11. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Izby wg przydzielonego limitu ustalonego przez Izbę.

§ 32

Zarząd Cechu prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.
 2. Posiedzenie Zarządu może odbyć się na wniosek komisji rewizyjnej w terminie jak najkrótszym jednak nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

§ 34

 1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje starszy Cechu lub podstarszy.
 2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu Cechu, członkowie Zarządu powiadamiani są na 7 dni przed terminem.
 3. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy dyrektor biura z głosem doradczym.

§ 35

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu w tym starszego lub podstarszego Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Cechu.

Komisja Rewizyjna Cechu.

§ 36

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków– wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego komisji, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największe liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 37

 1. Do zadań komisji rewizyjnej Cechu należy:

1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.

2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności kontrolnych.

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu.

5) wydawanie zaleceń Zarządowi Cechu w przypadku stwierdzenia występujących nieprawidłowości.

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną Cechu.


Sąd Cechowy
.

§ 38

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie ety­ki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła – świadczenia wykonywa­nych usług.

§ 39

 1. Sąd Cechowy składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych człon­ków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej ilości głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos.
 2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego sądu, który w razie potrzeby zastępuje przewodniczącego.

§ 40

 1. Sąd  Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy  statutowej liczby składu członków.
 2. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 41

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

1) upomnienie

2) naganę

3) pozbawienie członka prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres l roku

4) pozbawienie prawa wyborczego do Cechowych organów samorządu – na okres do 3 lat.

5) wykluczenie z członkostwa Cechu.

 1. W przypadku rozpatrywania sprawy sąd Cechowy może również niezależnie od orzeczenia kary zgłosić wniosek o odwołanie osoby z pełnienia funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń rzemieślnika, a uznanej skargi za uzasadnioną i zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić członkowi naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 42

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

2) umyślne działanie na szkodę Cechu.

3) nagminne niewykonywanie podstawowych obowiązków członka Cechu.

4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła

5) stwierdzenie istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związany z prowadzeniem procesu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

§ 43

 1. Od orzeczenia sądu Cechowego służy członkowi odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego działającego w organizacji, której Cech jest członkiem – w ciągu l miesiąca od doręczenia orzeczenia.
 2. Orzeczenie rzemieślniczego sądu odwoławczego jest ostateczne.

§ 44

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 45

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków.

V. SEKCJE TERENOWE.

§ 46

 1. Członkowie cechu wykonujący rzemiosła na terenie kilku sąsiednich powiatów lub jednego województwa tworzą sekcje terenowe.
 2. W cechu mogą działać sekcje terenowe.
 3. Powołanie sekcji należy do właściwego zarządu.
 4. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu.
  Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
 5. Do zadań sekcji należy:

1) oddziaływanie na rzemieślników - przedsiębiorców w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonania zadań społeczno - gospodarczych rzemiosła

2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła i przedsiębiorczości

3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła - przedsiębiorczości danego regionu lub zawodów

4) otoczenie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze

 1. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego cechu.

7.  Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi

 

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU.

§ 47

 1. Do wykonywania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać komisję kontroli społecznej względnie mężów zaufania oraz komisję ds. skarg wniosków.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi Cechu.
 3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 48

 1. W skład komisji powoływani mogą być członkowie Cechu odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu Cechu z opinii rzeczoznawców.

§ 49

 1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 2. W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 50

Do zadań komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu. 

§ 51

Tryb pracy i szczegółowe zadania poszczególnych komisji określa Zarząd Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU.

§ 52

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpłaty.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu w pokrywaniu ponoszonych kosztów.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie członków.

VIII. BIURO CECHU.

§ 53

 1. Dyrektor biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedze­nia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
 2. Dyrektor biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obo­wiązujących przepisów.
 3. W przypadku, gdy wykonywanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, dyrektor biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął – o jej zmianę lub uchylenie.
 4. Dyrektor biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Dyrektor biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 54

 1. Dyrektorem biura Cechu może być osoba posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 letnią praktykę pracy w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na stanowisko dyrektora biura Cechu – od warunku posiadania 3 letniej praktyk w organizacjach rzemiosła.

§55

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy jest Starszy Cechu. 

IX. REPREZENTACJA CECHU

§ 56

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub podstarszego Cechu oraz dyrektora biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. 

§ 57

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i pozamajątkowych składa łącznie dwóch członków Zarządu Cechu; w tym Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić dyrektorowi biura Cechu lub innej osobie pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju – lub czynności szczególnych.

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.

§ 58

 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
 3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania go przez Cech.
 4. Organ odwoławczy powinien również rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący się – usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty dojścia uchwały.

XI. LIKWIDACJA CECHU.

§ 59

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością   ¾ głosów, które również określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Cechowego.

Uwagi:

Niniejszy statut Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy ujęty jest na 18 stronach i zawiera 59 paragrafów.

Tarnów, 30 sierpnia 2019 r.